1

Privacy verklaring

Ecubel gevestigd te Ter Waarde 88 te 8900 Ieper is verantwoordelijke voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens.

Ecubel Verwerkt Persoonsgegevens van de bezoekers &/of gebruikers voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer
 • Het aanbieden en uitvoeren van de diensten van Ecubel (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);
 • Beheer van aanvragen tot informatie (zie o.m. https://www.ecubel.com/nl/contact);
 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame ;
 • Accountadministratie (zie o.m. https://www.tweedehandslaptop.com/nl/registreren);
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 • · Leveranciersbeheer
 • Het beheren van leveranciers inclusief contactpersonen bij deze leveranciers;
 • · Overige specifieke doeleinden
 • Verbetering van de werking van Ecubel & de Website, inclusief statistieken studies;
 • Compliance met de geldende wetgeving;
 • Beheer van betwistingen;
 • Beheer van geschillen.


U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen Verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website & aanverwante databases en andere online-dienstverleners;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Ecubel optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de diensten van Ecubel (bv. leveringsdienstverleners, betalingsdienstverleners, …).

1. Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

1.     Ecubel: Ecubel Computer Trading BV, met haar maatschappelijk zetel te Ter Waarde 88 te 8900 Ieper en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.262.869;

2.      Website: De website van Ecubel, www.ecubel.com & www.tweedehandslaptop.com en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Ecubel, waaronder zonder beperking: www.tweedehandslaptop.bewww.tweedehandstablet.comwww.tweedehandsprinter.bewww.tweedehandsserver.bewww.tweedehandstablet.bewww.tweedehandstablet.nlwww.tweedehandslaptop.nlwww.tweedehandsnotebook.comwww.laptopdoccasion.comwww.laptopdoccasion.frwww.laptopdoccasion.be.

3.     Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

4.     Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

2. Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de Verwerking van Uw Persoonsgegevens door Ecubel als verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden zoals hieronder beschreven en door gebruik van enig middel waaronder zonder beperking de Website.

Onverminderd het voorgaande kan Ecubel in bepaalde gevallen optreden als verwerker, ten behoeve van een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit is onder meer het geval bij de Ecubel datavernietigingsdienstverlening. In dat geval zal U als betrokkene te rade moeten gaan bij deze verwerkingsverantwoordelijke voor de nodige informatie en de uitoefening van uw rechten.

Ecubel hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de Verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

3. Welke persoonsgegevens

Ecubel kan o.a. via zijn Website inclusief via het contactformulier, accountregistratie en cookies of in de fysieke winkels de volgende Persoonsgegevens Verwerken:

•       Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;

•       Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de bezoeker zelf: e-mailadres, telefoonnummer, adres, uw staat (handelaar v. particulier);

•       Gegevens verstrekt bij het plaatsen van bestellingen: facturatieadres, de gekozen bestelling, financiële informatie;

•       Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken, zoals vragen, bestanden, etc.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden Verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Ecubel te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

4. Voor welke doeleinden

Ecubel verzamelt Persoonsgegevens en Verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrond

Klantenbeheer

Het aanbieden en uitvoeren van de diensten van Ecubel (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);

Uitvoering overeenkomst

Beheer van aanvragen tot informatie (zie o.m. https://www.ecubel.com/nl/contact);

Uitvoering overeenkomst / Toestemming

Versturen van een nieuwsbrief/reclame;

Toestemming / Legitiem belang[1]

Accountadministratie (zie o.m. https://www.tweedehandslaptop.com/nl/registreren);

Toestemming / Uitvoering overeenkomst

Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;

Uitvoering overeenkomst

Leveranciersbeheer

Het beheren van leveranciers inclusief contactpersonen bij deze leveranciers;

Toestemming / Uitvoering overeenkomst / Gerechtvaardigd belang[2]

Overige specifieke doeleinden

Verbetering van de werking van Ecubel & de Website, inclusief statistieken studies;

Gerechtvaardigd belang[3]

Compliance met de geldende wetgeving;

Wettelijke verplichting

Beheer van betwistingen;

Gerechtvaardigd belang[4]

Beheer van geschillen;

Gerechtvaardigd belang[5]

 

Indien Ecubel persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Ecubel voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de Verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5. Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door Ecubel Verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

 


[1] In bepaalde gevallen is het in het belang van Ecubel als dat van de klant/contactpersoon bij de B2B klant om op de hoogte te blijven van bepaalde aanbiedingen of nieuwe producten/diensten van Ecubel.

[2] In bepaalde gevallen zullen publiek beschikbare gegevens worden gebruikt om contactpersonen bij (toekomstige) leveranciers te kunnen contacteren.

[3] Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van [Company]. Verbetering van de werking van [Company] is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

[4] Het is in het belang van Ecubel te kunnen antwoorden ingeval van betwistingen.

[5] Het is in het belang van Ecubel om zich te kunnen verdedigen in geschillen.


Binnen Ecubel worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Ecubel kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te Verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Ecubel Persoonsgegevens Verwerken.

Ecubel geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers, steeds voor een van de hierboven beschreven doelstellingen:

·        Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;

·        Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website & aanverwante databases en andere online-dienstverleners;

·        Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Ecubel optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de diensten van Ecubel (bv. leveringsdienstverleners, betalingsdienstverleners, …);

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden Verwerkt, Ecubel zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen.  Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

Ecubel kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door Ecubel bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens:

Duur:

Gegevens bezoek website

Voor een periode van 2 jaar na het laatste bezoek;

Accountgegevens

Gedurende de duurtijd van uw account en een periode van 5 jaar na sluiting/verwijdering daarvan;

Contactinformatie            

Zolang als noodzakelijk om de diensten te kunnen uitvoeren;


7. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen Verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot Ecubel Ter Waarde 88 te 8900 Ieper of info@ecubel.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart[1] of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

 Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde Verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de Verwerking van Persoonsgegevens.

8. Anonieme gegevens

Het is Ecubel toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten Ecubel niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

9. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

10. Wijzigingen

Ecubel houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 30 april 2018. 

11. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Ecubel de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Ecubel om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

12. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent (België).

13. Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Ter Waarde 88 te 8900 Ieper of via het e-mailadres info@ecubel.be. 

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail contact@apd-gba.be  ( https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be )


[1] Gelieve enkel een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart te bezorgen en hierbij volgende velden te anonimiseren: kaartnummer, afbeelding & handtekening.

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid